fbpx

Gevelonderhoud

SFDN Gevelonderhoud is uw specialist voor gevelreiniging in Zeeland en België. Wij zorgen ervoor dat uw woning, appartement, kantoor of winkel er weer verzorgd uit ziet.

 

Vraag een offerte aan

Gevelreiniging voor schonere gevels

SFDN Gevelonderhoud is uw specialist voor gevelreiniging in Zeeland en België. Wij zorgen ervoor dat uw woning, appartement, kantoor of winkel er weer verzorgd uit ziet.

Met ons ervaren team, gaan we geen uitdaging uit de weg.

Het uitvoeren van gevelreinigen kan op verschillende manieren en is afhankelijk van de soort vervuiling en ondergrond.

 

Enkele mogelijkheden zijn:

 • Softstralen.
 • Chemischreiniging.
 • Hogedruk / stoomreiniging.

Soorten vervuilingen:

 • Oppervlakte vervuiling / aanslag.
 • Verf & Teer.
 • Graffiti.
 • Schilderklaar opleveren.
Gevel Reinigen

Jaar in, jaar uit wordt uw gevel blootgesteld aan natuurelementen als zon, regen en wind, maar ook invloeden als autogassen etc.

Uw gevel zal daardoor niet alleen vervuilen, maar ook beschadigen oplopen, waardoor de gevel haar vochtwerende werking en uitstraling zal verliezen.
Schone-gevels.eu “SFDN Gevelonderhoud” is uw specialist voor gevelreiniging in Zeeland en België. Wij zorgen ervoor dat uw woning,appartement,Kantoor of winkel er weer verzorgt uit ziet.
Met ons ervaren team, gaan we geen uitdaging uit de weg.

Gevelreiniging voor schonere gevels

SFDN Gevelonderhoud is uw specialist voor gevelreiniging in Zeeland en België. Wij zorgen ervoor dat uw woning, appartement, kantoor of winkel er weer verzorgd uit ziet.

Met ons ervaren team, gaan we geen uitdaging uit de weg.

Het uitvoeren van gevelreinigen kan op verschillende manieren en is afhankelijk van de soort vervuiling en ondergrond.

Enkele mogelijkheden zijn:

 • Softstralen.
 • Chemischreiniging.
 • Hogedruk / stoomreiniging.

Soorten vervuilingen:

 • Oppervlakte vervuiling / aanslag.
 • Verf & Teer.
 • Graffiti.
 • Schilderklaar opleveren.

Naast het reiniging van uw gevel nemen voeren wij  ook kleine reparaties aan voegwerk.

Maar ook kunnen wij uw gevel behandelen / Hydrofoberen, tegen vuil en weersinvloeden, die ervoor zorgen dat uw gevel vervuild raakt.

Hydrofoberen of wel in de volksmond Impregneren ( vuil afwerend ) genoemd, zorgt voor vuil en water afstoot, maar heeft ook een isolerende werking, wat uw stookgedrag fors kan verminderen.

SFDN geeft op Hydrofoberen een certificaat af voor 10 jaar garantie.

Wenst u een vrijblijvende offerte, dan willen wij u vragen ons offerte formulier in te vullen. Offerte aanvragen.

Na het ontvangen van uw aanvraag, zullen wij u telefonisch benaderen voor een vrijblijvende bezichtiging, waar wij een passende offerte voor u zullen opstellen.

Wenst u een proef te laten uitvoeren voor zowel reiniging als Hydrofoberen, dan valt dit ook binnen de mogelijkheden van SFDN.

Zo kunt u het resultaat zien en beoordelen of het bij uw wensen past.

Let op!

Gaat u uw woning verkopen en u kunt aantonen aan de makelaar / taxateur, dat uw woning is gereinigd en een behandeling heeft gekregen met certificaat, dan kan dit schelen in de waarde van uw woning.

Verder toont uw woning na het reinigen “nieuw” en zullen uw verkoopkansen groter op de markt liggen.

Het is dan ook te adviseren bij verkoop van een woning of gebouw, deze investering zeker te overwegen.

Stofstralen

Bij deze gevelreinigingsmethode wordt een mengsel van zand en water onder een bepaalde druk op de gevel gespoten.
Deze manier is vele malen minder agressiever, als het ouderwetse zandstralen, juist omdat hier ook water gebruikt wordt, zodat de straalmiddelen met een grotere zachtheid de gevel zullen bereiken.

Ook zachte ondergronden kunnen hierdoor probleemloos gereinigd worden.
Deze methode wordt voornamelijk toegepast bij woningen met gevels die middelmatig tot licht / zwaar vervuild zijn.

Het straalmiddel wordt via een onder druk staande straalketel door een slang naar het uiteinde geperst en komt er op het pistool een toevoeging van water bij, waardoor het straalmiddel wordt gemengd.

Vervolgens wordt het mengsel onder lage luchtdruk voorzichtig tegen de gevel geblazen.
Afval zal na het stralen worden opgevangen en afgevoerd.

 

 

 • Wat komt er allemaal kijken bij deze vorm van gevelreiniging:

 

 

 1. Het zorgvuldige afdekking van bepaalde elementen zoals deuren en ramen is noodzakelijk
 2. Opbouwen van stelling.
 3. Afdekken met een straaldoek voor eventueel los vliegend olivine zand en voegsel.
 4. Reinigen met softblasting.
 5. Naspoelen gevel “soms meerdere malen”
 6. Ramen zemen.
 7. Opruimen en spoelen, het laat tamelijk wat vuil “olivinezand”achter na de werkzaamheden.
 8. Na het reinigen, gaan we Impregneren / hydrofoberen.
 9. Afbouwen en opruimen stelling en materiaal.
 10. Na Impregneren/Hydrofoberen, ontvangt u een garantiecertificaat voor 10 jaar.
Stoomreinigen

Stoomreinigen wordt vooral gebruikt bij lichte vervuiling zoals mos of klimop aan uw gevel.

Bij deze methode wordt water verwarmd tot een temperatuur van rond de 145 graden en vervolgens met een hogedrukspuit tussen de 140 en 200 bar tegen de muur aan gespoten.

Afhankelijk van de vervuiling en steensoort zal de temperatuur en druk van het water worden bepaald.

Chemisch reinigen

Bij deze methode wordt er een chemisch reinigingsproduct op de gevel aangebracht waardoor het vuil wordt losgeweekt en vervolgens door met een hogedrukreiniger te spoelen, het vuil wordt verwijderd.

Deze manier is geschikt voor het verwijderen van vervuiling als verfresten of roet, echter passen wij deze wijze minimaal toe, omdat je chemie moet opvangen en afvoeren, wat een heel proces is en hierdoor duur. 

Hydrofoberen

Om beschadiging te voorkomen, als ook nieuwe vervuiling te voorkomen,  is het verstandig om na het reinigen de gevel te laten Hydrofoberen. Door de gevel te laten hydrofoberen, zorgt u ervoor dat er geen water meer wordt opgenomen of doorgelaten door de muur.

Water zal na het hydrofoberen geen kans krijgen om in uw steen te trekken, maar loopt er direct van af. Hierdoor krijgt vocht en vuil geen kans opnieuw in te trekken of zich te hechten. Ook zullen uw stookkosten lager uitvallen, omdat na het Hydrofoberen de steen droog blijft en een betere isolatie zal geven.

Na het hydrofoberen ontvangt u van Schoonmaakbedrijf SFDN een certificaat voor 10 jaar.

Helpende hand

Maatwerk

Maatwerk zijn de meest uiteenlopende facilitaire diensten waarbij SFDN haar klanten kan ondersteunen of waarin SFDN haar klanten kan voorzien.

Zoals ondermeer:

 • Interne verhuizingen
 • Verhuizingen
 • verbouwing / opruimen
 • Ontruimen
 • Hand- en spandiensten

Als voorbeeld:

SFDN verzorgt het schoonmaakonderhoud van uw kantoor. U krijgt te horen dat er intern een verhuizing zal gaan plaatsvinden. SFDN kan daar dan zeer ad hoc op inspelen en deze verhuizing ondersteunen of geheel op zich nemen.

Helpende hand

SFDN kan u ook voorzien in klussen voor in en om het huis.

Bent u aan het klussen en u komt wat handen te kort of u wil graag wat werk uitbesteden, zodat u uw aandacht kunt vestigen op andere zaken.

U bent in de tuin aan het werk en u heeft hulp nodig om oude tegels of andere zaken af te voeren naar de stortplaats.

SFDN kan u in vele situaties van dienst zijn.

Neem vrijblijvend contact met ons op, om uw wensen te bespreken, waar wij een gespaste offerte voor u zullen opmaken.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze Algemene Voorwaarden en de daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder
Aannemer: Schone-gevels.eu “SFDN”, die op basis van deze voorwaarden ten behoeve van de opdrachtgever werkzaamheden uitvoert.
Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon, ten behoeve van wie op basis van deze voorwaarden, werkzaamheden als hieronder beschreven, worden verricht.
Partijen/Partij: Aannemer en/of Opdrachtgever
Gevelreiniging/ Dak reiniging: Het verwijderen van aangebrachte of door atmosferische invloeden ontstane vervuiling aan verticale en horizontale oppervlakken, ongeacht de materiaalsoort of –structuur, alsmede het op bedoelde oppervlakken aan- of opbrengen van lagen met beschermende, afstotende en /of impregnerende werking een en ander in de ruimste zin van het woord.
Voegrenovatie: Het uitslijpen van bestaande voegen en het opnieuw voegen in een door opdrachtgever goed gekeurde kleur.
Werkomschrijving: Een op de offerte omschrijving van de te verrichten werkzaamheden van de aannemer en van de te verzorgen en/of voorbereidingsmaatregelen welke door de opdrachtgever dienen te worden getroffen.
Object: De te reinigen gevel/dal of het pand waaraan werkzaamheden gaan of dienen te worden verricht.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en daaruit voortvloeiende werkzaamheden tussen Aannemer en Opdrachtgever. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.2 De toepasselijkheid van de door de Opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.
2.3 Indien derden bij de uitvoering van de opdracht geheel of gedeeltelijk worden betrokken zijn deze Algemene Voorwaarden eveneens van toepassing.
2.4 Mocht enige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal(zullen) de nietige of vernietigde bepaling(en) van deze Algemene Voorwaarden worden vervangen door een geldige bepaling (en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking vna de nietige of vernietigde bepaling(en) benaderd wordt.

Artikel 3. Offerte

3.1 Alle offertes zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 3 maanden, tenzij schriftelijk anders is vermeld.

Artikel 4. Opdrachtbevestiging

4.1 Nadat door de aannemer de inhoud van de overeenkomst is bevestigd door toezending aan de opdrachtgever van de opdrachtbevestiging, mag de aannemer ervan uitgaan, dat de opdrachtgever zich met de opdrachtbevestiging en werkomschrijving volledig akkoord heeft verklaard, tenzij de opdrachtgever binnen acht dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging de aannemer door middel van een aangetekende schrijven van het tegendeel bericht.
4.2 Bij het aanvangen van de werkzaamheden wordt de opdrachtgever geacht met de opdrachtbevestiging en de werkomschrijving akkoord te zijn gegaan, doordat hij deze heeft ondertekend, of doordat hij heeft toegestaan dat met de uitvoering der werkzaamheden wordt begonnen.
4.3 Annulering van een opdracht na de in sub1 genoemde periode van acht dagen is behoudens (schriftelijke) toestemming van aannemer niet mogelijk, tenzij anders schriftelijk is vermeld of overeengekomen.
4.4 Indien aannemer na het in sub 3 genoemde akkoord gaat met de gehele of gedeeltelijke annulering is opdrachtgever gehouden alle kosten te vergoeden, die aannemer tot aan het moment van annulering in redelijkheid heeft gemaakt, een en ander conform opgaaf aannemer.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

5.1 Wijzigingen van hetgeen volgens de opdrachtbevestiging is overeengekomen zijn, behoudens de gevallen genoemd in artikel 6.2 van deze Algemene Voorwaarden, voor partijen slechts bindend, indien die wijzigingen door partijen schriftelijk zijn overeengekomen, in de vorm van een aanvullingsclausule bij de oorspronkelijke opdrachtbevestiging.

Artikel 6. Uitvoering opdracht

6.1 Werkzaamheden worden in principe uitgevoerd op werkdagen, te weten van maandag tot en met vrijdag en indien nodig en/of gewenst na overleg op zaterdagen.
6.2 De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd overeenkomstig de overeengekomen offerte, met dien verstande dat door de aannemer aangebrachte geringe wijzigingen die geen afbreuk doen aan de kwaliteit van het werk, zijn toegestaan.
6.3 Indien de Aannemer derden bij de uitvoering van de opdracht, geheel of gedeeltelijk wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan indien dit naar het oordeel van Aannemer een geode of efficiënte uitvoering van de opdracht bevorderd.
6.4 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat aannemer en in geval van Sub 3 derden de onbelemmerde en noodzakelijke toegang verkrijgen tot plaatsen, terreinen en gebouwen waar de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd en stelt voor zover nodig de daartoe benodigde pasjes e.d. ter beschikking, alsmede eventueel bijbehorende instructies.
6.5 De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangende bescheiden, komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 7. Contractnaleving en controle

7.1 Indien bij inspectie direct na oplevering door de opdrachtgever geconstateerd wordt, dat de uitvoering van de werkzaamheden in belangrijke mate in negatieve zin afwijkt van de overeengekomen werkomschrijving, of indien de opdrachtgever constateert dat het resultaat van de verrichte werkzaamheden duidelijk beneden een tevoren schriftelijk afgesproken kwaliteitsniveau blijft, zal de opdrachtgever na constatering de aannemer binnen 7 dagen door middel van een aangetekend schrijven in kennis stellen van de door hem geconstateerde afwijking.
7.2 Bedoelde schriftelijke bevat tenminste – een nauwkeurige omschrijving van het tijdstip, de plaats, aard en ernst van de geconstateerde afwijking. — een redelijk termijn waar binnen de aannemer de geconstateerde afwijking dient te herstellen.
7.3 Indien door de aannemer de geconstateerde afwijking niet binnen de overeengekomen termijn of niet op behoorlijke wijze wordt hersteld, staat het de opdrachtgever vrij de gesloten overeenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. De opdrachtgever zal de aannemer hiervan bij aangetekend schrijven in kennis stellen.

Artikel 8. Hulpmiddelen

8.1 Alle kosten van de voor de uitvoering van de overeenkomst en benodigde hulp- en reinigingsmiddelen zijn in de prijs inbegrepen mits anders staat omschreven op de offerte. De aannemer is vrij in zijn keuze van hulp- en reinigingsmiddelen, mits anders staat omschreven op de offerte.
8.2 In afwijking van het hierboven onder sub 1 bepaalde, zal de opdrachtgever het voor de werkzaamheden benodigde water en elektriciteit kosteloos beschikbaar stellen. Bij werken aan de buitenkant van een gebouw, is het de aannemer toegestaan kosteloos gebruik te maken van de voorzieningen, welke aan het gebouw ten behoeve van buitenwerkzaamheden aanwezig zijn.

Artikel 9. Tarief/Prijs

9.1 In de offerte wordt aangegeven of reis-en verblijfkosten, vergoeding voor reis uren en andere opdracht gebonden kosten in de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen zijn inbegrepen. Zo niet, dan kunnen deze kosten afzonderlijk in rekening worden gebracht.
9.2 De prijs is gebaseerd op de bij de opname van de werkzaamheden geconstateerde, respectievelijk aangenomen staat van het object, eventueel vermeerderd met de toeslagen, als bedoeld onder sub 1.
9.3 Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging plaatsvindt in de loon- en/of andere kosten van de aannemer, zoals kosten van de gebruikte hulpstoffen, materialen, transportmiddelen e.d. en in de sub 2 van dit artikel genoemde omstandigheden wijzigingen optreden die naar het oordeel van de aannemer prijsaanpassingen noodzakelijk maken, zal de prijsaanpassing in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van art 5 geschieden.
9.4 Alle door aannemer gehanteerde tarieven en prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere belastingen en heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 10. Betaling

10.1 De opdrachtgever, zijnde een rechtspersoon, dient de betaling van de prijs als bepaald in artikel 9 binnen 14 dagen na de factuurdatum te voldoen. Voor de aanvang van de werkzaamheden dient de opdrachtgever bij wijze van voorschot, 30% van de aanneemsom te voldoen. In beide gevallen dient betaling te geschieden op een door de aannemer aangewezen bank nummer.
10.2 Bij gebreke van de betalingen vermeld onder sub 1 geraakt de opdrachtgever in verzuim, zonder dat zulks afzonderlijke ingebrekestelling behoeft. De ten gevolge van het verzuim ontstane kosten van invordering, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom. Vanaf de dag van verzuim is de wettelijke rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt aangemerkt. Betaling dient te geschieden zonder enige aftrek of compensatie.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1 De aannemer is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan het behandelde/bewerkte object wanneer die schade het gevolg is van onvoorzichtigheid c.q. nalatigheid van de aannemer, diens personeel of derden bij de uitoefening van de overeengekomen werkzaamheden. Die aansprakelijkheid kan niet meer belopen dan het te factureren respectievelijk overeengekomen bedrag van de behandeling/bewerking die is toegepast, doch beperkt tot het maximale bedrag dat uit hoofde van de beroeps/bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering van aannemer zal worden uitgekeerd. Daarboven is aannemer niet aansprakelijk.
11.2 De aannemer dient in geval van schade zoals bedoeld onder sub 1, alvorens de verzekering wordt aangesproken, in de gelegenheid gesteld te worden om de schade te herstellen. Hierbij wordt de herstelde schade als acceptabel beschouwd. Indien deze binnen redelijke normen afwijkt van de originele situatie.
11.3 De schade, zoals bedoeld onder sub1 waarvoor de aannemer tot aan het genoemde maximum aansprakelijk is, blijft beperkt tot de directe materiele schade en letsel schade. De aannemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen vermogensschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
11.4 Aannemer is niet aansprakelijk voor schade door fouten of tekortkomingen in gegevens die door of namens de opdrachtgever zijn verstrekt, dan wel voor de schade die het gevolg is van een eigen gebrek van het object.
11.5 De opdrachtgever vrijwaart de aannemer voor aanspraken van derden wegens bij, of ten gevolge van, de uitvoering van deze overeenkomst geleden schade.
11.6 Bij reiniging aanvaardt de aannemer geen aansprakelijkheid voor schade aan beplanting, gazons, bestrating, leidingen, putten, roosters, afvoeren, afbladderende verflagen e.d. Eveneens wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor binnenlopend water tijdens of na de reiniging door roosters, kieren, daken e.d.
11.7 Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard voor schade aan voegwerk als gevolg van de werkzaamheden. Eventuele ontstane schade aan het voegwerk kan echter tegen betaling wel door de aannemer zelf of een ingeschakeld voegbedrijf hersteld worden waarbij binnen redelijke normen verschil kan optreden tussen het oorspronkelijke voegewerk en het nieuw aangebrachte voegwerk.
11.8 Voor de overeengekomen werkzaamheden waarbij materialen worden gebruikt en/of afvalstoffen ontstaan, blijft de opdrachtgever eigenaar verantwoordelijk voor de plaats waar en de wijze waarop de opdrachtgever zich van de gebruikte of verbruikte materialen en/of afvalstoffen wil ontdoen, mits schriftelijk anders is overeengekomen.
11.9 Voor schades die niet zijn genoemd in dit artikel is de aannemer niet aansprakelijk.
11.10 De opdrachtgever is verplicht om een schade binnen 7 dagen na het schadevoorval schriftelijk te melden.

Artikel 12. Garantie

12.1 De door aannemer verstrekte garanties, betreffen alleen de door hem of namens hem aan het objecct verrichte handelingen /bewerkingen.

Artikel 13. Duur van de overeenkomst en beëindiging

13.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de opdracht, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zijn.
13.2 Indien tot tussentijdse opzegging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft de aannemer vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie van opdrachtgever, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan aannemer toe te rekenen. Aannemer behoudt bij tussentijdse opzegging aanspraak op betaling van voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.
13.3 Onverminderd het bepaalde in sub2 zijn partijen bevoegd de gesloten overeenkomst ook met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, geheel of gedeeltelijke te ontbinden, op het moment dat: – de wederpartij surseance van betaling aanvraagt; – de wederpartij in staat van faillissement is verklaard; – de wederpartij tot liquidatie van zijn onderneming overgaat of anderszins de bedrijfsvoering staakt.

Artikel 14 Overmacht

14.1 Niet voor rekening van de aannemer komen: stakingen in haar onderneming, stagnatie in de toelevering, brand, waterschade, bijzondere weersomstandigheden, oorlog en oorlogsdreigingen, oproer, bezetting, mobilisatie en andere oorlogsmaatregelen, langzaamaanacties, defecten aan machines of installaties, belemmeringen of rantsoeneringen bij de levering van grondstoffen en hulpstoffen, energiediensten, transport en in- en uitvoer en in het algemeen iedere omstandigheid waarop de aannemer geen reële invloed heeft, onverschillig of deze omstandigheid voorzienbaar was.
14.2 Indien sprake is van overmacht heeft aannemer het recht een opdracht te annuleren, te rantsoeneren of de uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen op te schorten, zolang de overmacht toestand voortduurt met een redelijke uitloopperiode na de overmacht toestand.
14.3 In het geval dat een gedeelte van de werkzaamheden niet dan wel pas op een later moment uitgevoerd kan worden als gevolg van overmacht, zal dat niet in mindering op de aanneemsom gebracht kunnen worden.
14.4 Indien bij werkzaamheden (verdere) uitvoering van de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt of in ernstige mate bemoeilijkt wordt –hetgeen onder meer het geval zal zijn bij het niet (tijdig) verkrijgen van voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijke vergunningen of bij aan het object klevende aanvankelijk verborgen gebleven belemmeringen – zullen opdrachtgever en aannemer met elkaar in overleg treden om te bepalen op welke wijze de werkzaamheden zullen worden beëindigd, of zullen worden voortgezet.
14.5 Bij uit te voeren werkzaamheden zal, indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de opdrachtgever, of de door hem getroffen maatregelen, tijdelijk – ten hoogste 3 maanden- niet of slechts gedeeltelijk kunnen worden uitgevoerd, geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs ontstaan voor die periode. Indien de overmachttoestand langer duurt dan de hierboven genoemde termijn, zullen de aannemer en de opdrachtgever overleg plegen over de totaalprijs die zal gelden voor de resterende overmachtperiode.
14.6 Voor zover werkzaamheden zullen worden beëindigd, zullen aan opdrachtgever de kosten in rekening worden gebracht, welke met het oog op de uitvoering van de opdracht door de aannemer zijn gemaakt. Voor zover werkzaamheden zullen worden voortgezet, zal zulks geschieden met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.2 van deze algemene voorwaarden.

Overige diensten

Naast het reiniging van uw gevel nemen voeren wij  ook kleine reparaties aan voegwerk.

Maar ook kunnen wij uw gevel behandelen / Hydrofoberen, tegen vuil en weersinvloeden, die ervoor zorgen dat uw gevel vervuild raakt.

Hydrofoberen of wel in de volksmond Impregneren ( vuil afwerend ) genoemd, zorgt voor vuil en water afstoot, maar heeft ook een isolerende werking, wat uw stookgedrag fors kan verminderen.

SFDN geeft op Hydrofoberen een certificaat af voor 10 jaar garantie.

Wenst u een vrijblijvende offerte, dan willen wij u vragen ons offerte formulier in te vullen. Offerte aanvragen.

Na het ontvangen van uw aanvraag, zullen wij u telefonisch benaderen voor een vrijblijvende bezichtiging, waar wij een passende offerte voor u zullen opstellen.

Wenst u een proef te laten uitvoeren voor zowel reiniging als Hydrofoberen, dan valt dit ook binnen de mogelijkheden van SFDN.

Zo kunt u het resultaat zien en beoordelen of het bij uw wensen past.

Let op!

Gaat u uw woning verkopen en u kunt aantonen aan de makelaar / taxateur, dat uw woning is gereinigd en een behandeling heeft gekregen met certificaat, dan kan dit schelen in de waarde van uw woning.

Verder toont uw woning na het reinigen “nieuw” en zullen uw verkoopkansen groter op de markt liggen.

Het is dan ook te adviseren bij verkoop van een woning of gebouw, deze investering zeker te overwegen.

Over ons

SFDN staat voor Schoonmaak Facilitaire Dienstverlening Nederland. U kunt bij ons terecht voor uiteenlopende professionele schoonmaak- én facilitaire diensten.

Wij bieden onze diensten zowel in Nederland als in België aan. Zie voor meer informatie over onze werkgebieden in Nederland en België de pagina Werkgebieden.

Contact

Schoonmaakbedrijf SFDN

T. +31 (0) 117 22 00 00
E. info@sfdn.nl

Voor onze Belgische klanten:

+32 (0) 784 83 224
E. info@sfdn.nl

Rekeningnr : NL 31 INGB 0006 3843 90
BIC : INGBNL2A
BTW nr : NL001708304B31
KvK nr : 62612018